Денко Малески: правото на силниот

Народите од Западна Европа се цивилизациски, културно, интелектуално и во било кој аспект воопшто, надмоќни во однос на народите од Источна Европа. Поради тоа, сосема нормално е источноевропските народи да им робуваат на западноевропските. Сосема оправдано е источноевропските народи да немаат право на подеднакво образование, здравство и квалитет на животот …